OULUN SEUDUN VINTTIKOIRAHARRASTAJAT R.Y.

1 §
YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat r.y. ja yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 §
YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi vinttikoiraharrastusta Oulun seudulla; järjestämällä näyttelyitä, kilpailu ja koetoimintaa, valistustilaisuuksia, kursseja, kerhoiltoja ja julkaisutoimintaa.

3 §
YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vinttikoiraliittoon. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenet voivat olla varsinaisia- ja perheenjäseniä.

VARSINAINEN JÄSEN
Yhdistyksen varsinainen jäsen on pääjäsen, jolle toimitetaan kerholehteä ja jäsentiedottetta. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen vuosikokouksessa äänioikeus.

PERHEENJÄSEN
Perheenjäsen on henkilö, joka on varsinaisen jäsenen perheenjäsen. Perheenjäsenellä on oikeus äänestykseen yhdistyksen vuosikokouksissa.

JÄSENEN ERO YHDISTYKSESTÄ
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai ilmoitettava siitä suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, jos hän muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, jos hän harjoittaa jalostustyötä sopimattomalla jalostustoiminnalla, jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti ja erotettu Suomen Kennelliitto r.y:n jäsenyydestä.
Jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen 3/4 enemmistö. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuin lipuin, päätöksestä erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuunottamatta, valituskirjelmän hallitukselle. Valitus käsitelläänlähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksua palauteta takaisin.

4 §
YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen taloutta ja asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, jonka muodostavat kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä vuodeksi valitut kaksi (2) varajäsentä.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitsee myös tarvittavat jaokset ja toimikunnat.
Vuosittain hallituksessa on erovuorossa kolme (3) varsinaista jäsentä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen mikäli vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ääni. Henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.
Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita ainoastaan yhdistyksen jäseniä ja jotka toimivat yhdistyksessä aktiivisesti.

5 §
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen pankki- ja raha-asioissa.
Hallitus voi myös määrätä poikkeuksellisesti, jollekkin jäsenelleen nimenkirjoittamisoikeuden tiettyä ja rajattua tarkoitusta varten.

6 §
YHDISTYKSEN TOIMIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on yksi kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeisteeän kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tilien vastaanottamisesta.

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa ja syyskokoukseen syyslokakuussa. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kussakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittuja asioita käsittelemään. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 10 vuorokautta ennen kirjallisesti jäsenistölle osoitetulla tiedotteella.
Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja sitä kannateta.

7 §
VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokous; helmi-maaliskuussa.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esitetään hallituksen vuosikertomus, jaostokohtaiset toimintakertomukset, tilit ja tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5. Hallituksen esittämät asiat tai muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää.


Yhdistyksen syyskokous; syys-lokakuussa

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma.
4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan joka toinen vuosi
6. Valitaan hallituksen kolme varsinaisjäsentä erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet
8. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää

8 §
VAROJEN HANKINTA

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja ja toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, erilaisia toiminta tempauksia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös kiinteää omaisuutta.

9 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään yksi kuukausi. Sääntöjen muuttamisesta päätetään yksinkertaisella enemmistöllä.

10 §
YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamiseste on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai kevätkokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat kenneltyön hyväksi viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan.

11 §
YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

Helsingissä 23.08.1996